Wednesday, 16 November 2016

Primary Science - Environment 2


Why do we have different Season?
In the UK, we have four seasons every year. The weather changes in each season. Animals and plants change, too.
Ở UK, hàng năm có 4 mùa, thời tiết thay đổi theo mùa, vì thế mà động vật và cây trồng cũng thay đổi theo.
Winter is the coldest season. Spring follows and the weather gets warmer. Summer, the hottest season, comes next. Autumn follows and then it’s dark, cold winter again.
Mùa đông là mùa lạnh nhất, theo sau là mùa xuân, thời tiết sẽ dần ấm lên. Mùa hè là mùa nóng nhất, kế đến là mùa thu, trời bắt đầu tối sớm và bắt đầu lạnh trở lại. 

Did you know that the Sun’s light shines differently on Earth at different times of the year? In this visualization watch as the Earth orbits the Sun, rotating, like a slightly tilted, spinning top. This rotation changes the angle at which sunlight hits the surface of our planet, creating the different seasons we experience here on Earth. Can you see how sunlight at different times of the year changes the productivity of life on land and in our oceans? 
Các bạn có biết rằng ánh sáng mặt trời chiếu sáng vào trái đất ở những thời điểm khác nhau trong năm? Hãy hình dung Trái Đất quay quanh mặt trời, hơi nghiêng. Vòng xoay này thay đổi góc mà ánh sáng mặt trời chạm bề mặt của hành tinh chúng ta, tạo ra các mùa khác nhau. Bạn có thấy ánh sáng mặt trời vào những thời điểm khác nhau trong năm thay đổi năng suất của cuộc sống trên đất liền và đại dương của chúng ta?
Year and Seasons:
Years:
A planet's year is the time it takes to make one complete orbit around the Sun. The Earth goes once round the Sun in one Earth year. That's 365 Earth days.
Năm của một hành tinh là thời gian hoàn chỉnh làm cho quỹ đạo xoay quanh Mặt Trời. Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời một năm Trái Đất, đó là 365 ngày Trái Đất.
We've seen already that different planets take different lengths of time to orbit the Sun. That means their years are different lengths. Mercury has a year of just 88 Earth days, and Neptune has a year of 164 Earth years.
Chúng ta đã thấy rằng các hành tinh khác nhau có độ dài khác nhau của thời gian để quay quanh Mặt Trời, nghĩa là chiều dài năm của chúng cũng khác nhau. Mercury một năm chỉ có 88 ngày Trái Đất, và Neptune một năm có 164 ngày Trái Đất. 
Seasons:
The Earth's axis is the imaginary line through the centre of the Earth between the South and North poles. This axis is tilted slightly compared to the way the Earth orbits the Sun.
Hãy tưởng tượng trục Trái Đất là đường thẳng thông qua Trái Đất giữa cực bắc và cực nam. Trục này nghiêng một chút so với đường Trái Đất quay quanh Mặt Trời.
We get different seasons (winter, spring, summer and autumn) because the Earth is tilted. This is how it works:
Chúng ta có các mùa khác nhau ( mùa đông, mùa xuân, mùa hè và mùa thu) vì Trái Đất nghiêng. Đây là cách nó làm việc:
  • When the northern hemisphere is tilted towards the Sun it is summer in the UK.
  • Khi Bán cầu Bắc nghiêng về phía Mặt Trời thì đó là mùa hè ở UK
  • When the northern hemisphere is tilted away from the Sun it is winter in the UK.
  • Khi Bán Cầu Bắc nghiêng về phía xa Mặt Trời thì đó là màu Đông ở UK.

When it is summer in the northern hemisphere, it is winter in the southern hemisphere.
Khi mùa hè ở Bán cầu Bắc thì ngược lại là mùa Đông ở Nam bán cầu
Because of the tilt of the Earth's axis the Sun moves higher in the sky in summer, when we tilt towards it, than in winter.
Do độ nghiêng của trục Trái Đất quay Mặt Trời di chuyển cao hơn trên bầu trời trong mùa hè, khi chúng ta nghiêng về phía nó hơn vào mùa Đông.


Xem nội dung trang Human 12345
Xem nội dung trang Earth & Space 12
Xem nội dung trang Environment 1, 2
Xem các nội dung liên quan trên English for Kids
Post a Comment