Topics


This page is organised into common topics that you usually meet in English language courses. These topics are also discussed or gossiped at lunch time, tea time or any time of daily activities.
This blog accommodates a variety of posts collapsed in these topics. The authors aim to add links to posts classified in a certain topic so they help audience learning and tracking easily.

Trang này được tổ chức thành các chủ đề phổ biến mà bạn thường gặp trong các khóa học tiếng Anh. Các chủ này cũng thường mang ra nói chuyện trong giờ ăn trưa, nghỉ giải lao giữa buổi hoặc bất cứ thời gian nào trong các hoạt động thường ngày.
Trang này ghi chép lại nhiều bài viết khác nhau liên quan đến các chủ để ở đây. Các blogger ý định thêm các liên kết đến các bài viết này mà đã được xếp vào các chủ đề cụ thể để giúp cho các bạn dễ học và theo dõi.
Post a Comment