Monday, 23 January 2017

Quote of the day #0094


People often say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing, that's why we recommend it daily.
Người ta thường nói động lực thì không được kéo dài. Vâng, cũng giống như là đang tắm, đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên có nó hằng ngày.


Wednesday, 18 January 2017

Quote of the day #0093


When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.
Khi chúng ta không còn có thể thay đổi một tình huống thì chúng ta đã có thử thách để thay đổi chính mình.  

Quote of the day #0092


There is no elevator to success. You have to take the stairs.
Không có thang máy để đi đến thành công mà bạn phải đi từng bước bậc thang

Thursday, 12 January 2017

Quote of the day #0091


Falling down is how we grow. Staying down is how we die.
Vấp ngã là cách chúng ta trưởng thành. Ở lại là cách chúng ta chết

Quote of the day #0090


In the end, we only regret the chances we didn't take.
Cuối cùng, chỉ có ta là hối tiếc cơ hội mà mình không nắm bắt được nó.

Quote of the day #0089


Only do what your heart tells you
Chỉ làm cái điều mà con tim bạn mách bảo

Wednesday, 11 January 2017

Quote of the day #0088


Skills are cheap. Passion is priceless.
Kỹ năng có giá rẻ. Niềm đam mê là vô giá

Medicine Vocabulary

Một số từ vựng mô tả các dụng cụ dùng trong y tế:

Tuesday, 10 January 2017

At the drop of a hat

Thành ngữ này đã xuất hiện từ những thập niên 80 vào cái thời mà người Mỹ rất thích hay đội nón, và trước khi khởi đầu một cuộc chạy đua, họ phải vứt ngay cái nón xuống đất để chạy cho nhanh. Chính vì thế nghĩa của cụm thành ngữ này có nghĩa là "làm điều gì đó ngay tức khắc mà không bị ai xúi giục hay bắt buộc".

Meaning

  • do something immediately without stopping to think about it.
  • without hesitation, quickly
  • instantly, on the slightest signal or urging
  • suddenly without any planning and for no obviously reason.
  • do it suddenly and easily, often without any preparation 

Examples


  • If you need anything, just call me. I'll be there at the drop of a hat.
  • My boss want me to come to work at the drop of a hat.
  • Jack was small for his age but he had a quick temper and was always getting into fights with the other boys at the drop of a hat. Mother and dad used to worry about this, but he learned to control his temper by the time he got to high school.
  • He'd buy her expensive clothing at the drop of a hat and worry about how he would pay for it later. 
  • We now have a situation where laws may be changed at the drop of a hat.

Quote of the day #0087


Over thinking only kills your happiness. Don't do it.
Những suy nghĩ trong đầu bạn chỉ có giết chết đi hạnh phúc của bạn. Đừng làm điều đó.