IELTS Writing


Tập hợp tài liệu luyện viết IELTS

Academic Training

Writing Task 1: Describe a chart/table/diagram
Writing Task 2: Discuss a subject

General Training

Writing Task 1: Write a letter
We should spend 20 minutes maximum for this part. I created a page containing several model samples of writing letter.
Writing Task 2: Discuss a subject

A sample writing of polluted environment

In recent years, economic development has led to the increase in irrational use of natural resources and fuel as well as environmental pollution. Apparently, environmental pollution and economic development is a paradoxical development of the country.
Along with the environmental pollution in mining, land environment is degraded due to the abuse fertilisers, pesticides, high-yield product development. It makes soils exhausting quickly, reduces soil fertility and degrades soils. Foods, water logging seriously occurs partly due to natural disasters, climate change and partly due to human beings' lack of awareness.
Environment water are seriously polluted due to cites and industrial zones' waste containing hazardous materials. Wasted water from industrial zones is one of the main causes to the pollution of drainage area. The lack of wasted water treatment system in companies leads to this problem. The companies argue that applying wasted water treatment system raises the cost and reduces their competitiveness.
Vietnam is among the top 10 countries in the world seriously affected by natural (wild) disasters. According to the World Economic Forum, Vietnam currently ranks the bottom among the ASEAN countries in environmental sustainability.

Air, dust, noise pollution and solid waste containing hazardous substances are increasing. The increase in exhaust emission from vehicles in cities, from industrial zones has direct impacts on the health of labours and surrounding communities. There are more and more people catching inspirational diseases.

Trong những năm gần đây, sự phát triển kinh tế đã dẫn đến việc gia tăng việc sử dụng bất hợp lý nguồn tài nguyên và nhiên liệu thiên nhiên cũng như ô nhiễm môi trường. Thực tế là ô nhiễm môi trường và tăng trưởng kinh tế là hai sự đối lập của đất nước.
Cùng với ô nhiễm môi trường trong khai thác mỏ, môi trường đất bị suy giảm bởi lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu và các sản phẩm tăng trưởng nhanh. Chúng làm cho đất bị ô nhiễm nhanh, giảm sự phì nhiêu của đất, và làm suy thoái đất. Lũ lụt, ngập úng xảy ra một phần là do thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu, và một phần do sự thiếu hiểu biết của con người.
Môi trường nước bị ô nhiễm trầm trọng vì nước thải từ thành phố và các khu công nghiệp chứa chất độc hại. Nước thải công nghiệp là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm khu vực tưới tiêu. Thiếu hệ thống xử lý nước thải ở các công ty gây ra vấn đề này. Các công ty thì cho rằng ứng dụng các hệ thống xử lý nước thải này làm tăng chi phí và giảm sự cạnh tranh của họ.
Việt Nam nằm trong top 10 những nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Theo diễn đàn kinh tế thế giới, Việt Nam xếp cuối bảng xếp hạng trong các quốc gia ASEAN về bền vững môi trường.

Ô nhiễm không khí, bụi, tiếng ồn và chất thải rắn ngày càng gia tăng. Sự gia tăng khí thải từ phương tiện giao thông ở các thành phố, khu công nghiệp đã trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và cộng đồng dân cư xung quanh. Ngày càng có nhiều người mắc bệnh về đường hô hấp.
Post a Comment