Tuesday, 8 November 2016

Primary Science - Earth and Space 2

The Sun and The Stars:
The Sun
The Sun is a giant ball of burning hot gasses, millions of degrees at its core! The sun is a star that provides the heat and energy that life on Earth needs to survive. It may look peaceful from where we sit, but 93 million miles/150 million km away - that's how far it is - the sun is churning and roiling with eruptions of radiation bigger than the earth.
Mặt Trời là quả bóng khổng lồ đốt nóng hàng triệu độ tại tâm của nó. Mặt Trời là một ngôi sao cung cấp nhiệt và năng lượng mà sự sống trên Trái Đất cần để sinh tồn. Nó có thể nhìn thấy bình yên từ nơi chúng ta ngồi nhưng nó cách xa chúng ta đến 93 triêu dặm/ 150 triệu km, Mặt Trời chuyển động cuộn trào với sự phun trào của bức xạ lớn hơn Trái Đất.
The Life of The Sun The Stars:
Stars are giant balls of hot gases. They have a lot of energy and give off a lot of light. The sun is also a star. Without the sun, we would have no life on earth.
Sao là một quả bóng khổng lồ của khí nóng, chúng có nhiều năng lượng và tạo ra nhiều ánh sáng. Mặt Trời cũng là một sao. Nếu không có Mặt Trời thì chúng ta sẽ không có sự sống trên Trái Đất. 
The Life of Stars:
Day and Night 
We can't feel it but our world is spinning. When we spin face to the sun, it's day, when we're not facing the sun, that's night.
Day can be light with blue skies and a bright sun.
At night, the sky is dark and we can see the moon, planet and billions of shining stars.
Chúng ta không thể cảm nhận được nó nhưng Trái Đất của chúng ta đang quay. Khi chúng ta quay mặt về phía Mặt Trời, đó là ngày. Khi chúng ta quay về phía xa Mặt Trời, đó là đêm.
Ngày có thể sáng hơn với bầu trời màu xanh và ánh sáng Mặt Trời.
Vào ban đêm, bầu trời đen mịt và chúng ta có thể thấy Trăng, các hành tinh khác và hàng tỉ ngôi sao sáng.
Xem nội dung trang Human 123, 4, 5
Xem nội dung trang Earth & Space 12
Xem nội dung trang Environment 1, 2
Xem các nội dung liên quan trên English for Kids
Post a Comment