Sunday, 6 November 2016

Primary Science - Human 4

The Life cycle of animals:
Animals are small when they start life. Over time, they grow bigger. Their bodies change. When they are grow up, they often have young animals of their own.
In the end, all animals die. New young animals grow up take their place. We can call this is a lifecycle.
Loài vật rất nhỏ khi chúng bắt đầu sự sống. Trải qua thời gian, chúng lớn dần, cơ thể chúng thay đổi. Khi chúng trưởng thành, chúng thường là loài vật nhỏ của riêng chúng.
Cuối cùng, tất cả các loài vật đều chết đi, các loại động vật nhỏ sẽ lớn lên thay thế chỗ của của chúng. Chúng ta gọi là vòng đời của loài vật.
Butterfly Life Cycle:
A butterfly’s life cycle including all four stages of life. All butterflies have "complete metamorphosis." To grow into an adult they go through 4 stages: egg, larva, pupa and adult. Each stage has a different goal - for instance, caterpillars need to eat a lot, and adults need to reproduce. Depending on the type of butterfly, the life cycle of a butterfly may take anywhere from one month to a whole year.
Vòng đời của loài bướm bao gồm 4 giai đoạn. Tất cả các loài bướm có thể ' biến thái một cách hoàn toàn'. Để phát triển thành loài trưởng thành, chúng phải trải qua 4 giai đoạn: trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành. Mỗi một giai đoạn thực hiện một mục tiêu khác nhau, chẳng hạn như sâu cần phải ăn rất nhiều và trưởng thành cần để tái tạo. Phụ thuộc vào từng loài bướm. vòng đời của một loài bướm có thể mất đi bất cứ lúc nào từ một tháng cho đến một năm. 


Frogs Life Cycle:
Metamorphosis is the change of shape during an animal’s life. During metamorphosis the tadpole will develop back legs first, then front legs.  Around 6 weeks of life the mouth starts to widen. Sometime around 10 weeks the froglet’s, as it is now called, eyes start to bulge out and the tail begins to shrink and eventually disappear.  When the lungs finish developing the froglet makes it’s way onto the land and, Ta-da! It’s a frog!
Biến hình là sự thay đổi hình dạng trong suốt cuộc đời của một loài vật. Trong thời gian biến hình, nòng nọc phát triển trở lại ở bước chân đầu tiên, sau đó đến chân trước. Trong khoảng thời gian 6 tuần của cuộc sống, miệng bắt đầu mở rộng. Vào khoảng 10 tuần của loài ếch như trưởng thành, mắt bắt đầu phình ra và đuôi bắt đầu co lại và dần dần biến mất. Khi phổi phát triển hoàn thiện đặc trưng cho loài ếch thì nó bắt đầu cách vào đất. Đó là một con ếch.

Xem nội dung trang Human 1234, 5
Xem nội dung trang Earth & Space 12
Xem nội dung trang Environment 1, 2
Xem các nội dung liên quan trên English for Kids
Post a Comment