Thursday, 10 November 2016

Primary Science - Human 5


Plants
Plants are made up of different parts which do different things.
Cây được hình thành từ các bộ phận khác nhau mà làm các chức năng khác nhau.
Plants have roots, stems and leaves. Some also have flowers.
Cây trồng có rễ, thân và lá. Một số loại cây trồng khác cũng có hoa.
Tree are large plants with trunks and branches.
Cây là loại cây to có thân cây và các cành cây.
There are many different types of plants, big ans small.
Có nhiều loại khác nhau của cây, cây to và cây nhỏ.
Parts of a flower and Pollination ( Sự thụ phấn)
The Life Cycle of a plant
Many plants grow out of seeds and bulbs.
Nhiều loại cây phát triển từ hạt và củ.
Seeds grow roots and shoots. Roots and shoots then grow leaves above ground.
Hạt giống mọc rễ và đâm chồi. Rễ và chồi sau đó phát triển thành lá phát triển trên mặt đất.
Many plants make flowers, which turn into fruits. Flowers and fruits make their own seeds.
We call this a life cycle.
Nhiều loại cây cho ra hoa rồi kết thành trái. Hoa va trái tạo thành các hạt giống cho chúng. Quá trình đó có thể gọi là một vòng đời.
What does a plant need to live? 
Plants help people and animals to live. Plants provide food for people and animals to eat. They also make oxygen. All people and animals need oxygen to breathe. That calls the photosynthesis 
Thực vật giúp con người và động vật tồn tại. Thực vật cung cấp thức ăn cho con người và động vật. Nó tạo ra khí Oxygen. Tất cả con người và động vật cần khí Oxygen để hít thở.  Đó gọi là sự quang hợp.
Xem nội dung trang Human 1234, 5
Xem nội dung trang Earth & Space 12
Xem nội dung trang Environment 1, 2
Xem các nội dung liên quan trên English for Kids
Post a Comment