Sunday, 9 October 2016

A list of the common letter and letter group in Phonics (Cont. 5)

Tiếp theo các trang 123 trong mục danh sách A list the common letter and group letter thì ở phần này sẽ đưa các clip hướng dẫn cách phonics như thế nào.
Các bé cùng nghe và học tập nhé.
Các âm 1 âm tiết: s, t, i, m, g, c, a, p, n, d, o, k, e, u, h, f, l, v, x, r, b, j, w, y, z. Xem nội dung tại phần letter sounds trong Phonic #1#2#3
Các âm 2 âm tiết: Gồm có những âm sau:
Với những âm  ck, th, ie, ch, ou(Xem lại trang Cont.3)
Với những âm   oo, ee, f and ph, ea, sh (Xem lại trang Con.t 4)
Với những âm   wh, ue, qu, ng,-le
Với những âm  u_e, ai, ay, a_e(Xem lại trang Cont.6)
Với những âm  ar, or, ir, er, ur (Controlled R sound) (Xem lại trang Cont.7)
Với những âm  i_e, ear, air, ow (Xem lại trang Cont. 8)
Với những âm ff, ss, ll, oy, oi, igh (Xem lại trang Cont.9)
Với những âm oa, oe, o_e, aw, au (Xem lại trang Cont. 10)
Quay về trang phonics
Quay về trang chủ
Cùng đọc với wh:
Cùng đọc với ue:
Cùng đọc với qu: Cùng đọc với ng: Cùng đọc với le:
Post a Comment