Friday, 14 October 2016

Phonic #2

Bài này nói về các sound consonants ( phụ âm)
One sound consonants gồm có:  b, c, d, f, g, h, j, k l, m, n, p ,q, r, s, t, v, w, x, y, z
trong đó một số phụ âm có dạng Multi sounds letter, chẳng hạn như:
c: - soft
        - hard
g: - soft
         - hard
x: - at the begining
         - at the end
y: as consonant
        - as long " e"
        - as long " i"
        
Xem cách đọc của các phụ âm dạng multi sound sau:Xem nội dung ở các trang 1, 2, 3456
Quay về trang phonics
Quay về trang English For Kids
Quay về trang chủ
Post a Comment