Thursday, 25 February 2016

Phonic #06

Tiếp tục bài Các Phonic về Long Vowel:
Khi ta gặp CVV ( Consonant Vowel Vowel) thì nguyên tắc phát âm như sau:
đọc lấy C làm sound, lấy V đầu làm name, bỏ V thứ 2
ví dụ:
BEE = B+E
xem video sẽ rõ hơnXem nội dung ở các trang 12345, 6
Quay về trang phonics
Quay về trang chủ
Post a Comment