Thursday, 25 February 2016

Phonic #05

Tiếp tục về các bài Phonic về Long Vowel:
Khi ta gặp VVC (Vowel Vowel Consonant) thì nguyên tắc phát âm như sau:
đọc lấy V làm tên, bỏ V chính giữa, lấy C làm sound
ví dụ:
AIN = A+N
xem video sẽ rõ hơn


 Xem nội dung ở các trang 1234, 5, 6
Quay về trang phonics
Quay về trang chủ
Post a Comment