Friday, 7 October 2016

A list of the common letter and letter group in Phonics (Cont. 1)

Phần này sẽ tiếp tục cập nhật list các chữ cái hoặc nhóm chữ cái trong phonics do trường hệ thống trường Primary School England cung cấp mà nhóc mình đang học.

Ở phần tiếp theo sẽ đưa các clip hướng dẫn cách phonics như thế nào (Xem ở các trang Cont. 3Cont. 4Cont. 5Cont. 6Cont. 7Cont. 8, Cont.9, Cont.10 )

Trang 1, 2, 3
Quay về trang phonics
Quay về trang chủ

Letter or letter group
Word to show the sound
Picture
y
yakz
zebra


qu
queen


sh
ship


th
the


ai
snail


igh
night

oo
moon


zz
puzzle


ch
chip


th
moth


ng
ring


ee
bee


oa
boat


oobookXem tiếp nội dung ở trang 13.
Post a Comment