Friday, 7 October 2016

A list of the common letter and letter group in Phonics (Cont. 2)

Phần này sẽ tiếp tục cập nhật list các chữ cái hoặc nhóm chữ cái trong phonics do trường hệ thống trường Primary School England cung cấp mà nhóc mình đang học. 

Ở phần tiếp theo sẽ đưa các clip hướng dẫn cách phonics như thế nào ( Xem ở các trang Cont. 3Cont. 4Cont. 5Cont. 6Cont. 7Cont. 8, Cont. 9, Cont.10 )
Trang 1, 2, 3
Quay về trang phonics
Quay về trang English For Kids
Quay về trang chủ

Letter or letter group
Word to show the sound
Picture
i-e
time


oe
toe

o-e
phone

ue
blue

u-e
tune

ew
threw

oy
boy

ir
girl

aw
saw

wh
wheel

ph
photo

au
sauce

ou
house

ar
car

orfork

ur
curl
owowl
oi
coin
ear
ear
air
hair
ure
picture
er
hammer
ay
play
a-e
cake
ea
beach
e-e
these
ie
tie

Xem tiếp nội dung ở trang 1, 2.
Post a Comment