Saturday, 15 October 2016

Irregular Sound #4 - Irregular Y

Irregular Sound là sound mà trẻ thường không mong đợi vì không có quy tắc nào để nhớ trong ngữ pháp đặc biệt.

Những sound Iregular Y thường gặp:
Y as Consonant
Chữ cái Y đứng đầu của một từ và được xử lý bởi các nguyên âm và Y tạo thành sound Long Vowel
Một số từ với sound /y/ như: Yes, Yo-Yo, Yummy, Yak, Year, Young, Yard, Yellow, Yogurt...
Xem video nhé:

Y as E sound
Chữ cái Y đứng cuối của một từ và Y tạo ra sound của một Long vowel E. Khi ta thấy trong từ có 4 chữ cái trở lên ( Long Words)
Một số từ với sound e như: Baby, Lady, Daddy, Teddy, Timmy, Bunny, Funny...
Xem Video:
Y as I sound
Chữ cái Y đứng cuối của một từ và Y tạo ra sound của một Long vowel I. Khi ta thấy trong từ có 2 hoặc 3 chữ cái ( Short Words)
Một số từ với sound /i/ như: By, Cry, Fly, Try, My, Shy, Why, Buy, Guy, 
Xem video nhé:

Xem tiếp nội dung ở trang 123, 4, 5 
Quay về trang Phonics
Quay về trang English For Kids
Quay về trang chủ
Post a Comment