Saturday, 15 October 2016

Irregular Sound #3 - Irregular O

Irregular Sound là sound mà trẻ thường không mong đợi vì không có quy tắc nào để nhớ trong ngữ pháp đặc biệt.

Những sound Iregular O thường gặp như: Ow, Out
Những sound Ow là những sound được tạo ra mà O là short vowel được nối với sound W mà điển hình cho loại short vowel ending. Tuy nhiên, sound "ou" trong cuối từ OUT cũng được tạo ra sound "ow". 
Một số từ với sound OW và OUT như: Ow, Cow, Now, How, Pout, Stout, Shout...
Nào xem video nhé:
Xem tiếp nội dung ở trang 12, 3, 4, 5 
Quay về trang Phonics
Post a Comment