Saturday, 15 October 2016

Irregular Sound #1- Irregular A

Irregular Sound là sound mà trẻ thường không mong đợi vì không có quy tắc nào để nhớ trong ngữ pháp đặc biệt.

Những sound Iregular A thường gặp như: AY, ANK
Những sound AY là những sound được tạo ra những sounds mà A là chữ cái, còn Y có tác dụng như một nguyên âm im lặng để tạo ra 1 sound Long Vowel
Một số từ với sound AY như: Day, Lay, May, Bay, Ray, Pay, Say...
Những sound ANK là những sound được tạo ra những sounds mà A là chữ cái, được nối với ending consonant blends NK để tạo ra 1 sound Long Vowel.
Một số từ với sound ANK như: Bank, Rank, Tank, Sank...
Nào xem video nhé:
Xem tiếp nội dung ở trang 1, 2, 3, 4, 5 
Quay về trang Phonics
Quay về trang English For Kids
Quay về trang chủ
Post a Comment