Saturday, 23 August 2014

LES PRONOMS INDÉFINIS: QUELQUE CHOSE/RIEN/NE RIEN/RIEN NE

*** Quelque chose: một sự vật hay một tư tưởng không được xác định, luôn sử dụng ở số ít.
Tu as faim? Mange donc quelque chose!
[Bạn đói à? Ăn một cái gì đi!]
Madame, vous voulez dire quelque chose?
[Thưa bà, bà muốn nói một điều gì à?]
Không nên nói:
Il y a quelques choses sur la table.
Nên nói:
Il y a des choses sur la table.
Il y a plusieurs choses sur la table.

*** Ne...rien/Rien...ne: dạng phủ định của một điều gì đó.
Tu parles trop vite! Je ne comprends rien.
[Bạn nói nhanh quá! Tôi không hiểu gì cả]
Est-ce qu'il reste quelque chose à boire dans le réfrigérateur? Non, il n'y a rien.
[Có còn gì trong tủ lạnh không? Không, chẳng còn gì cả]
---
*** Trong các thì kép vị trí của "rien" trước động từ nguyên mẫu.***
Il n'a rien compris. Il ne veut rien dire.
[Anh ta không hiểu gì cả. Anh ta không muốn nói gì]
Không nên nói thế này:
Il n'a pas rien compris.

*** Quelque chose/Rien + de + tính từ giống đực số ít
Il nous a racont é quelque chose d'amusant.
[Anh ta đã kể cho chúng tôi một câu chuyện vui]
Qu'est-ce que tu as fait dimanche? Rien de spécial.
[Bạn đã làm gì vào ngày chủ nhật? Không có gì đặc biệt cả]
Không nên nói:
Quelque chose facile.
Nên nói:
Quelque chose de facile.Post a Comment