Monday, 24 October 2016

Top tips teaching phonics at home

Phonics là gì? Xem trang phonics

Những kỹ năng dạy/học phát âm tại nhà

 1. Saying sounds correctly
  This is really important when you are helping your child to learn the sounds. Just remember not to add an 'uh' to the end of the consonant sounds – so say 'mmm' not 'muh', 'lll' not 'luh', etc. because then later it’s easier to blend the sounds together to make words.
  Điều này thật sự quan trọng khi chúng ta đang giúp con học các sounds. Chỉ nhớ không thêm vào " uh" vào cuối các phụ âm - vì vậy đọc "mmm" không phải là " muh", " lll" không phải là " luh"...bởi vì điều đó sẽ dễ dàng hơn khi nối, trộn các âm lại với nhau để tạo ra các từ.
  If you’re not sure then use our sound chart to hear how to say each sound.
  Nếu như chúng ta không chắc chắn thì nên sử dụng biểu đồ âm thanh để nghe cách phát âm từng âm như thế nào.
 2. Linking sounds to letters 
  Encourage your child to make a link between the sound and the written letter shape. Start with the sounds in your child’s name and then look out for them in signs. The sound m in McDonalds is always a good starting point too!
  Khuyến khích trẻ để tạo liên kết giữa các âm và chữ cái. Bắt đầu các sounds trong tên của con chúng ta và sau đó tìm ra các kí hiệu để nhận dạng. Các sound m trong McDonalds luôn là 1 khởi đầu tốt.
 3. Sounds represented by more than one letter
  Some sounds are represented by more than one letter such as 'sh' in ship, 'ch' in chat, 'th' in thin, 'qu' in quick and 'ng' in sing. When you’re out and about point out examples of these to your child too. You might see them in posters, signs, or leaflets.
  Một số âm thể hiện nhiều hơn bởi một chữ cái như " sh" trong ship, "ch" trong chat, "th" trong thin, "qu" trong quick và "ng" trong sing. Khi đó, chúng ta hãy để riêng ra và điểm ra các ví dụ riêng biệt. Chúng ta cũng có  thể thấy nó xuất hiện trong các tấm áp phích, bảng hiệu hay tờ rơi...
 4. Practise, practise, practise 
  Build up a knowledge of the letters and sounds quite quickly with your child and keep practising so that it becomes automatic. Keep reminding ‘Do you remember when we were talking about the sound 'ch'...?’, or ‘Oh look! There’s a big 't' (sound) on that poster!’
  Xây dựng một kiến thức về các chữ cái và sounds một cách nhanh chóng để giúp trẻ thực hành từ bị động chuyển sang chủ động. Hãy nhắc nhở" Chúng ta đang nói về âm " ch...?" hoặc" Oh, nhìn xem! Có một âm "t" trên tấm áp phích kìa!"
 5. Putting sounds together to read simple words
  Say the sounds 'c-a-t' to read cat, 'sh-o-p' to read shop and' s-t-r-ee-t' to read street. If your child gets stuck and is struggling to blend the sounds, say the sounds yourself, quickly, until your child can hear the word!
  Nối các âm " c-a-t" thành cat, " sh-o-p" thành shop, " s-t-r-ee-t" thành street. Nếu trẻ bị mắc kẹt hay gặp khó khăn trong việc nối các âm với nhau, bạn đọc các âm đó một mình một cách nhanh chóng sao cho con bạn có thể nghe các từ đó.
  Only beginner readers need to sound out every word as they read all the time. But, they will still need to work out new and long words.
  Chỉ có người mới bắt đầu tập đọc mới cần chỉ ra sound của mỗi từ ở mọi thời điểm. Nhưng họ cũng phải cần chỉ ra các sound trong các từ mới và dài.
 6. Tricky words
  Some everyday words in English have tricky spellings and can’t be read by blending. Imagine trying to read the word 'said' or 'does' by blending each letter! These are sometimes called high frequency tricky words , or Red words. These words just have to be learned by sight and flashcard-type games are a good way to practise these.
  Một số từ hàng ngày trong tiếng anh có cách đánh vần phức tạp và không thể đọc được bằng cách nối các sounds. Hãy tưởng tượng hình dung cố gắng đọc từ " said" hoặc "does" bằng cách nối các chữ cái. Và những từ khó thế này được gọi là từ khó tần số cao hay là các từ đỏ. Các từ này chỉ có thể học bằng các sight words và các trò chơi flashcard là cách để thực hành, luyện tập cách nhớ chúng.
 7. Reading books
  Schools using a synthetic phonics scheme are likely to be sending home decodable books. This means the books contain mostly words that children can read by sounding out to get them off to a good start with independent reading. After your child has read a page, you can read it aloud again, to make sure that the story is enjoyed and understood.
  Trường học sẽ sử dụng chương trình tổng hợp âm và gởi sách về nhà để giải mãi. Điều này có nghĩa là các sách này sẽ chứa đựng các từ mà trẻ có thể đọc to, rõ ràng khởi đầu cho khả năng tự đọc độc lập. Sau khi trẻ đọc xong, có thể yêu cầu trẻ đọc to lại một lần nữa để đảm bảo rằng trẻ đã hiểu câu chuyện và cảm thấy thú vị.
 8. Using pictures
  Pictures are great for sharing and talking about a story (which is really important too!) but don’t encourage your child to use pictures to guess the words that they don’t already know.
  Hình ảnh là cách rất tuyệt vời để chia sẻ và nói về một câu chuyện nào đó ( mà thật sự điều này rất quan trọng) nhưng cũng không nên khuyến khích trẻ dựa vào các hình ảnh bức tranh mà đoán những từ ngữ mà chúng không thật sự hiểu về nó.
 9. Writing letters
  Teach your child how to write the letters as the letter sounds are learned. And don’t forget to show your child how to hold the pencil correctly too!
  Dạy trẻ cách viết các chữ cái cũng như các âm mà chúng đã được học. Và đừng quên hướng dẫn trẻ cách cầm bút như thế nào cho đúng.
 10. Common sense ( Reading to your child)
  Lots and lots of book! Carry on sharing and reading lots and lots of stories and information books to and with your child.
  Có nhiều và rất nhiều sách. Mang theo bên mình cùng chia sẻ và đọc càng nhiều truyện, sách báo với các bạn của trẻ.

Xem hướng dẫn tại video
Nội dung phương pháp học Phonics, xem phần Phonics
Xem video hướng dẫn dạy phonics các set 1sounds tại nhà
Xem video hướng dẫn teaching sounds blending tại nhà

Post a Comment