Friday, 28 October 2016

What is phonics

Phonics is all about teaching children the sounds in English words. When you can identify sounds in words and sentences, you are well on your way to becoming literate.  With phonics, your child will have the confidence to identify the vowels, consonants and syllables and can at least attempt to read the word. Phonics basically teaches your child how to sound out words in the English language.Ngữ âm là tất cả về việc dạy trẻ em các âm trong các từ ngữ Tiếng Anh. Khi con bạn có thể xác định âm trong từ và câu thì con bạn đang trên con đường trở thành biết chữ. Với âm học, con bạn sẽ trở nên tự tin để xác định các nguyên âm, phụ âm và các âm tiết và ít nhất có thể cố gắng để đọc được chữ. Phonics cơ bản dạy con bạn làm thế nào để nghe được các từ trong ngôn ngữ tiếng Anh.
What is phonics? Phonics là gì?

Phonics is a method for teaching reading and writing by developing learners’ phonemic awareness. Phonics is absolutely essential for helping children begin to read. Once the code of reading has been cracked through phonics, children will then have the ability to explore the length and breadth of literacy as a whole. Phonics has proven time and again to be the most effective way to get children reading early.
Phonics là phương pháp dạy đọc và viết bằng cách phát triển nhận thức ngữ âm của người học. Phonics là phương pháp hoàn toàn cần thiết giúp trẻ bắt đầu con đường biết đọc. Phonics đã chứng minh về thời gian, là một cách hiệu quả nhất để trẻ đến với con đường biết đọc sớm.
Phonics là con đường để giúp trẻ có thể đọc một cách nhanh chóng và khéo léo.
Why is phonics important? Tầm quan trọng của phonics
Phonics helps your child learn to read and spell. Without this ability, your child cannot be fully literate. Words are like codes and phonics teaches children how to crack the reading code. Phonics is therefore an important part of any reading development program.
Phonics giúp trẻ học cách biết đọc và đánh vần. Nếu không có khả năng này, con bạn hoàn toàn không thể hoàn toàn biết chữ. Lời nói như một mã số và phonics dạy trẻ làm thế nào để giải mã mã đọc. Do đó, phonics là một phần quan trọng trong bất kỳ chương trình phát triển đọc.
When is the best time to learn? Thời điểm tốt nhất để học phonics.
It is often best to start learning to read through phonics from preschool to 2nd grade or from about ages 3 to 8.
Thông thường thời điểm tốt nhất để bắt đầu học tập đọc thông qua phonics là từ lớp Reception đến đầu KS2 hoặc từ lứa tuổi 3 - 8 tuổi 
Why start so early? Tại sao phải bắt đầu sớm
Research has shown that children who have not developed reading skills by second grade, will experience an overall delay in learning throughout their school life. Are there different types of phonemes (sounds) in English? Sounds are commonly broken up into two groups, some would say three - Vowels, Consonants and Diphthongs.
Các nghiên cứu đã cho biết rằng trẻ em chưa phát triển kỹ năng đọc từ bậc thứ 2 sẽ bị chịu chậm trễ trong suốt quãng đời học sinh.
Âm thường chia thành 2 nhóm, một số khác thì chia thành 3 nhóm: nguyên âm, phụ âm và âm đôi.
What are vowel sounds? Nguyên âm là gì?
Vowels are sounds that are said without stopping the flow of air from your lungs. The most commonly known vowel sounds are made by the letters  a, e, i, o, u. These letters can represent short and long vowels. Try to say the following words: apple, egg, igloo, octopus, up. Did you notice that when you say the short vowel sounds of a, e, i, o, u, the air in your mouth isn't stopped? That's what vowels do. 
Nguyên âm là những âm không dừng theo dòng hơi khí từ phổi. Các nguyên âm thường được biết đến nhiều nhất được tạo từ các chữ cái a, e, i, o, u. Những chữ cái này đại diện cho nguyên âm ngắn và nguyên âm dài. 

The most common misconception people have is that there are 5 vowels in English. True and False! There are 6 letters (a, e, i, o, u & sometimes y) that commonly represent vowels, but there are at least 19 vowel sounds in English. OMG! Okay calm down! And you over there, stop yawning!  You will learn the sounds in our program without this. Okay let's talk about consonants.
Hầu hết chúng ta thường mắc sai lầm rằng trong tiếng Anh chỉ có 5 nguyên âm, điều đó đúng và sai. Có 6 chữ cái (a, e, i, o, u và đôi khi có y) mà thường đại diện cho các nguyên âm nhưng có ít nhất là 19 âm nguyên âm trong Tiếng anh.
What are consonant sounds? Phụ âm là gì?
Consonants, are sounds that are made by partial or complete closure of  air coming from your lungs. Consonants are most commonly represented by all other letters that  are NOT a, e, i, o, u. This means b, c, d, f, g, h and the rest. There are 25 consonant sounds in English. This consonant and vowel business is confusing me.
Phụ âm là âm được tạo thành bởi việc đóng cửa không khí đến từ phổi khi chúng ta nói. Phụ âm được thể hiện phổ biến nhất bởi sự có mặt của các chữ cái mà không phải là a, e, i, o, u, có nghĩa là như b, c, d, g, h....Có khoảng 25 phụ âm trong Tiếng Anh. 
There are 26 letters of the alphabet. The 26 letters can be manipulated to make 44 sounds. There are 44 sounds in the English language. Of these sounds, 19 are vowel sounds, while 25 are consonant sounds. The vowels are most commonly represented by the symbols a, e, i, o, u. The consonants are most often represented by symbols b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y & z. The letter 'y' can make a consonant and vowel sound. By playing around with these 26 letters, through phonics, we can learn the 44 sounds (phonemes). For example, we can put ch together to make a new sound as in the word chair. This art of combining 2 letters to form one sound is called a digraph. There are consonant and vowel digraphs.

Có 26 chữ cái trong bảng alphabet, 26 chữ cái này có thể chế tác để tạo ra 44 âm. Có khoảng 44 âm trong ngôn ngữ tiếng Anh. Trong số 44 âm này thì có 19 âm là nguyên âm còn 25 âm còn lại là phụ âm. Những nguyên âm thường đại diện sự có mặt bởi các ký tự a, e, i, o, u. Các phụ âm thường đại diện bởi sự có mặt của các ký tự b, d, c, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, y và z. Chữ cái " y" có thể tạo nguyên âm và phụ âm. Bằng cách sử dụng xung quanh 26 chữ cái này, thông qua Phonics, chúng ta sẽ học được 44 âm ( phonemes).
Ví dụ: chúng ta có thể đặt chữ ch với nhau để tạo một âm mới như trong từ chair. Nghệ thuật kết hợp 2 chữ cái lại để tạo thành 1 âm gọi là âm đôi. Có phụ âm đôi và nguyên âm đôi.
Did you say digraphs? Bạn đã nói âm đôi chưa?
Yes, I did and you already know it. A digraph is when a pair of letters come together to make one sound. For example, s + h combine to make the sound we hear at the end of fish. Common consonant digraphs include: ch as in chair, sh as in sheep, th as in think, ck as in duck. Common vowel digraphs include: oaas in goat, ee as in feet, ai as in train and more.
Một âm đôi là khi ta ghép 1 cặp chữ lại với nhau để tạo thành một âm. Chẳng hạn như, s kết hợp với h tạo thành âm mà chúng ta nghe ở cuối từ fish. Phụ âm đôi thường gặp như ch trong chair, sh trong sheep, th trong think, ck trong duck. Nguyên âm đôi thường gặp như oa trong goat, ee trong feet, ai trong train...
Hướng dẫn kỹ năng dạy/học phát âm tại nhà
Hướng dẫn phương pháp dạy/học phát âm
Quay về trang Phonics
Quay về trang English For Kids
Quay về trang chủ
Post a Comment