Thursday, 22 December 2016

Quote of the day #0084

If you fail, never give up because F.A.I.L means First Attempt In Learning.
Nếu bạn thất bại, đừng bao giờ từ bỏ vì thất bại nghĩa là nổ lực đầu tiên để học.
End is not the end. In fact, E.N.D means Effort Never Dies.
Kết thúc không phải là hết. Thực vậy, kết thúc nghĩa là cố gắng không bao giờ chết.
If you get no as an answer, remember N.O. means Next Opportunity.
So let's be positive.
Nếu bạn nhận một câu trả lời là không, hãy nhớ rằng không nghĩa là cơ hội tiếp theo. 
Vì vậy hãy tích cực.

Post a Comment