Saturday, 24 December 2016

Off the top of one's head

Trong lúc bạn đang làm việc của mình, một đồng nghiệp hỏi bạn một vấn đề gì đó khá bất ngờ. Vì bạn đang tập trung vào công việc nên bạn không thể lục tung dữ liệu trong bộ nhớ để trả lời câu hỏi của đồng nghiệp một cách chính xác nhất. Trong tình huống này, bạn có thể dùng cụm từ "Off the top of my head" với hàm ý rằng "à, mình chỉ nhớ mang máng trong đầu là..." hay "nếu mình nhớ không lầm thì...". Bài viết này bàn về thành ngữ "Off the top of one's head" thường dùng nhiều trong văn nói tiếng Anh.

Meaning

 • without giving it too much thought or without precise knowledge
 • without careful thought or investigation
 • based on what you remember
 • from the knowledge you have in your memory
Look at the following dialogues
Dialogue 1
Mary: How much do you think this car would be worth on a trade?
Fred: Well, right off the top of my head, I'd say about a thousand.
Dialogue 2
Tom: What time does the morning train come in?
Bill: Off the top of my head, I don't know.

Examples

 • I can't tell you off the top of my head.
  Tôi không thể nói với bạn những gì tôi không biết chính xác.
 • From what I can remember off the top of my head, on the 4th down run, there OLine just collapsed. There wasn’t much room for Mathews to run.
  Với những gì tôi có thể nhớ trong đầu lúc này, vào lần chạy thứ 4, ở đó OLine mới đổ. Không có nhiều khoảng trống cho Mathews để chạy.
 • Off the top of my head, he considerably improved the games.
  Mình nhớ mang máng, anh ấy cải tiến đáng kể nhiều trò chơi.
 • What was the name of that plumber you used?
  I couldn't tell you off the top of my head.
  Tên của ông thợ sửa ống nước mà bạn đã nhờ là gì vậy?
  Tôi không thể nói với bạn vì chỉ nhớ mang máng trong đầu.
 • Off the top of my head I could probably only name three women artists.
  Những gì gợi trong trí nhớ tôi chỉ có thể gọi tên ba nữ vận động viên.
 • "What's the capital of Mauritania?" "I don't know off the top of my head, but I could go and look it up."
  "Thủ đô của Mauritania là gì vậy?" "Tôi không biết chính xác nữa, nhưng tôi có thể đi và tra nó."

No comments :