Wednesday, 30 November 2016

Quote of the day #0068

Just because my path is different doesn't mean I'm lost
Chỉ vì con đường tôi đi là khác biệt, điều đó không có nghĩa là tôi bị mất phương hướng.


Post a Comment