Wednesday, 30 November 2016

Quote of the day #0067


Remember that happiness is a way of travel not destination
Nhớ rằng hạnh phúc là con đường của một hành trình chứ không phải là điểm đến


Post a Comment