Monday, 25 January 2016

Drama #3 - Broken

Cuối cùng nhà hàng cũng có khách nhưng họ lại gặp vấn đề về bếp nấu bị hỏng
Vocabulary:
packed up: stopped working, dừng hoạt động
on the blink: not working correctly, chính xác không hoạt động
knackered: old and broken: cũ và bị hư
cooking on gas: the situation is going well, tình trạng vẫn còn tốt
Post a Comment