Sunday, 28 June 2015

Words of day #3

1. IN LIEU OF (in liu ov) = INSTEAD OF
Có phải trước giờ các em chỉ biết mỗi từ "instead of" là "thay vì" thôi đúng không? Hôm nay có thêm một từ nữa nhé! Từ này đọc dễ thương lắm - IN LIUUUUUU OV. Miệng em xinh quá! smile emoticon! In lieu of being fatigue whole day, smile!^^!

2. ACCOMPLISH = FINISH
Từ "finish" quá xưa, quá kinh điển rồi, nghỉ dùng đi em ạ. Giờ mình dùng ACCOMPLISH hay ACHIEVE cũng được. Thanks to the help of a computer, your assignments will be accomplished in an incredibly smart way.

3. CLAIM = DECLARE = SAY
Những từ này rất thích hợp để dùng trong IELTS Writing. Thay vì nói "Many people say that living in a house outperforms that in an apartment", em hãy nói "Many people declare (or claim) that..."


Post a Comment