Sunday, 28 June 2015

Words of day #1

1. ASSUME(v): Trước giờ em cứ nghĩ ASSUME là "Giả sử", giống từ SUPPOSE đúng không? Uh, nhưng mà ASSUME còn có một nghĩa nữa còn hay hơn "be responsible for" hay "be in charge of" - "CHỊU TRÁCH NHIỆM". Đó là GÁNH VÁC. "In a family, the man always ASSUMES the wealth while his wife takes responsibility for the happiness."

2. Sau khi họp nhóm, chúng tôi "đi đến kết luận rằng/ thống nhất rằng"..., các em biết nói làm sao không? Chỉ một từ thôi, ĐỘNG TỪ của FINAL - FINALIZE. "In conclusion, it cannot be FINALIZED whether occupying a house outperforms residing in an apartment but if a person prefers the sustainability, locking into a lease is not a favorable choice."

3. Từ này thầy rất thích, nó mang nghĩa còn tàn tạ, te tua, tả tơi hơn "EXHAUSTED" nữa. FATIGUED (phờ tigd) - nghe thật xót xa, MỆT MỎI, KIỆT QUỆ, nhưng vẫn thật sang trọng vì có đuôi "GUE". Người ta gọi là MỆT nhưng vẫn phải CHẢNH! Haha!

Post a Comment