Wednesday, 9 March 2016

Quote of the day #0043

3 chữ C trong cuộc sống: lựa chọn, cơ hội, thay đổi. 
Chúng ta phải có sự lựa chọn để nắm bắt cơ hội, nếu không cuộc sống chúng ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Post a Comment