Wednesday, 2 March 2016

Quote of the day #0033

Một trong những phẩm chất đẹp đẽ nhất của tình bạn là hiểu và được hiểu.

Post a Comment