Monday, 22 February 2016

Quote of the day #0005

Chết không phải là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất chính là những gì đang chết dần bên trong ta khi ta đang sống. 

Post a Comment