Tuesday, 12 January 2016

out of control and lost control of

Để nói về việc bạn mất quyền kiểm soát chúng ta hay dùng

to be out of control

Angela Merkel admits European migration is out of control
Angela Merkel thừa nhận di cư ở Châu Âu vượt ra ngoài tầm kiểm soát

hoặc

lost control of

Angela Merkel admits Europe has lost control of the refugee crisis
Angela Merkel thừa nhận Châu Âu đã mất kiểm soát khủng hoảng tị nạn
Image courtesy of http://www.dailymail.co.uk/news/article-3394896/Merkel-admits-Europe-lost-control-refugee-crisis.html

Other examplesNo comments :