Saturday, 9 January 2016

Does it make sense to you?

In daily conversation, we often hear this sentence Does it/that/this make sense to you? Googling that a while, you could be confused because some body asked Does it make sense to/for you? or Is it make sense to/for you?

Usage

Bạn dùng câu này trong tình huống nào? Sau một hồi giải thích một cái gì đó, bạn hỏi lại người nghe bằng câu Does it/that/this make sense to you? để muốn biết xem họ có hiểu mình nói hay không? Hay điều đó có lý không? Giải thích đó có lý không? Thi thoảng bạn có thể thay bằng câu khác như Do you understand what I've said/told/meant.
A high reputation user on stackexchange's English Language & Usage recommends Does it make sense to you to be more polite than the other ones.

Examples

 1. 10 Things We Say in Church That Don’t Actually Make Sense.
  Mười điều chúng ta nói ở nhà thờ thật sự không có nghĩa.
 2. Does switching to virtual banking make sense for you.
  Chuyển qua ngân hàng có thuận tiện cho bạn không?
  (Trường hợp này, make sense means practicable)
 3. Does it make sense to pay off mortgage on rental property?
  Trả tiền vay thế chấp tài sản thuê (thường là nhà thuê) có khả thi không?

Please the video following:No comments :