Friday, 28 August 2015

Light at the end of the tunnel

Usage

This idiom is used to express the context:
The end of a difficult situation or task, the solution to a difficult problem.
The end of a difficult period or job. 
Something which makes you believe that a difficult or unpleasant situation will end.
Something that gives you hope for the future after a long and difficult period.
Signs of ​improvement in a ​situation that has been ​bad for a ​long ​time, or ​signs that a ​long and ​difficult ​piece of ​work is ​almost ​finished.
Trong tiếng Việt chúng ta hay dùng thành ngữ này với nghĩa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.

For example

 1. It's taken three years to effect this merger, but we're finally seeing the light at the end of the tunnel.
  Phải mất ba năm để thực hiện việc xác nhập này nhưng cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.
 2. We're halfway through our exams now, so we can see light at the end of the tunnel . Unemployment is still rising but analysts assure us there is light at the end of the tunnel.
  Chúng tôi đã vượt qua một nửa chặng đường của kỳ thi này vì thế mà chúng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
  Tình trạng thất nghiệp vẫn đang tăng cao nhưng các nhà phân tích đã chắc chắn với chúng tôi rằng có một ánh sáng cuối đường hầm.
 3. At this point, there is no light at the end of the tunnel because we have to start over. Once I could see light at the end of the tunnel, writing the last part of the book wasn't so hard.
  Tại điểm này như không có một ánh sáng nào dưới đường hầm bởi vì chúng ta phải bắt đầu lại. Khi chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm thì viết phần cuối của cuốn sách không phải là vấn đề khó.
 4. It's been a hard few months, but we are finally beginning to see the light at the end of the tunnel.
  Đã mất hết vài tháng vất vae nhưng cuối cùng chúng ta bắt đầu tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.
 5. As ​finals ​approached, she ​felt that at last she could ​see the light at the end of the ​tunnel.
  Gần đến trận chung kết, cô ấy đã cảm thấy ít nhất rằng mình đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hâm.

History
This metaphoric expression dates from the 1800s, but became widespread only in the mid-1900s.

Source

http://idioms.thefreedictionary.com/light+at+the+end+of+the+tunnel
http://fr.urbandictionary.com/define.php?term=light+at+the+end+of+the+tunnel
http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/light-at-the-end-of-the-tunnel
Post a Comment