Tuesday, 19 August 2014

Emerging...

Emerging Payment Technologies Will Create New Winners And Losers In The Giant Credit Card Industry
[Những công nghệ thanh toán mới nổi sẽ tạo nên những người chiến thắng và thất bại mới trong ngành công nghiệp thẻ tín dụng khổng lồ]

An emerging market economy (EME) is defined as an economy with low to middle per capita income. Such countries constitute approximately 80% of the global population, and represent about 20% of the world's economies. The term was coined in 1981 by Antoine W. Van Agtmael of the International Finance Corporation of the World Bank.
[Nền kinh tế thị trường mới nổi (EME) được định nghĩa như là một nền kinh tế với thu nhập theo đầu người từ thấp đến trung bình. Những nước như thế đóng góp gần 80% tổng sản lượng, và đại diện cho khoản 20% kinh tế thế giới. Thuật ngữ này được invent or devise (a new word or phrase) vào năm 1981 do Antoine W. Van Agtmael của Hiệp hội tài chính quốc tế của WB.]
Read more: http://www.businessinsider.com/new-credit-card-industry-market-competition-2014-5#ixzz3AnSdlKtW
Post a Comment