Tuesday, 18 August 2009

translation from vietnamnet_ topic 3

Vietnam has nearly five million disadvantaged kids
Việt nam có gần khoảng 5 triệu trẻ em bất hạnh

VietNamNet Bridge – The country currently has 4.7 million disadvantaged children belonging to four groups - traded and kidnapped, maltreated, poor and disabled children -, reported the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs (MoLISA).

Nguồn viêtnamnet – hiện nay trogn nước có khảng 4.7 triệu trẻ em bất hạnh thuộc vào 4 nhóm sau: bị bán và bị bắt cóc, bị ngược đãi, hành hạ, nghèo đói và không nơi nương tựa – báo cáo cảu bộ lao động thương binh và xã hội

According to MoLISA, there are more than 1.6 million kids who are listed as disadvantaged children under the Law on Protecting, Educating and Taking Care of Children, accounting for 6.55 percent of the total number of children under 16.

Theo như bộ lao động, thương binh và xã hội, có hơn 1.6 triệu trẻ em được liệt vào danh sách trẻ em bất hạnh theo luật bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em, chiếm khoảng 6.55 % trên tổng số trẻ em dưới 16 tuổi

They are orphans, disabled, victims of toxic chemicals, HIV/AIDS-infected, street children, sexually-abused children and child drug addicts.

Chúng mồ côi, không nơi nương tựa, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, nhiễm HIV/AIDS, trẻ em đường phố, trẻ em bị lạm dụng tình dục và nghiện ma túy

Disadvantaged children number 4.7 million if trafficked and kidnapped, maltreated, poor children and victims of accidents are added, accounting for over 20 percent of children under 16 years old.

Con số 4.7 triệu trẻ em bất hạnh do bị buôn bán bất hợp pháp và bị bắt cóc, bị ngược đãi, nghèo, và là nạn nhân của tai nạn đưa vào, con số này trên 20% cho trẻ em dưới 16 tuổi.

The Association for Protecting Vietnamese Children’s Rights met on August 14 in Hanoi to discuss its action plan for 2009-2010 and strategy to 2020. The association decided to boost media activities to raise awareness of children’s rights and build a plan to protect children who are vulnerable to maltreatment and abuse

Hội nghị hội liên hiệp bảo vệ trẻ em việt nam tổ chức vào ngày 14/8 tại Hà Nội thảo luận kế hoạch các hoạt động cho năm 2009 – 2010 và chiến lược cho đến năm 2020. hội liên hiệp dã quyết định đẩy mạnh nhiều hoạt động cứu những trẻ em của chiến tranh và xây dựng kế hoạch bảo vệ trẻ em là những em bị xúc phạm về lạm dụng và ngược đãi

Vocaulary
- disadvantage (n) sự bất lợi, bất hạnh, bị thiệt thòi
- kid (n): trẻ em đứa bé
- maltreat (v): ngược đãi, hành hạ, lạm dụng
- kidnap (v): bắt cóc
- orphan (n): mồ côi
- victim (n): nạn nhân
- abused (v): bị lạm dụng
- trafficked (n): người buôn bán bất hợp pháp
- statery (n): kế hoạch lâu dài, chiến lược
- boost (n): đẩy mạnh, nâng lên
- vulnerable (n): dễ bị tổn thương, bị xúc phạm,

No comments :