Monday, 17 August 2009

translation from vietnamnet_ topic 2

Vietnamese students weak at ‘soft’ skills (sinh viên việt nam thiếu kỹ năng “ mềm” )
VietNamNet Bridge – Students have not paid appropriate attention to developing skills needed for their jobs, especially intangibles like analysis, synthesis, presentation, communication and team-work skills.

Nguồn VietNamNet-sinh viên đã không trả lời được những đánh giá cho những kỹ năng cần thiết cho công việc đặc biệt không thể thiếu như kỹ năng phân tích, tổng hợp, thuyết trình, giao tiếp và làm việc theo nhóm

Nguyen Dac Vinh, Secretary of the Central Communist Youth Union, Chairman of the Vietnamese Students’ Association, mentioned many weak points of Vietnamese students at yesterday’s association’s executive committee conference in Da Nang.

Nguyễn Quý Đắc, thành viên của trung tâm liên hợp tuổi trẻ, chủ tịch hội sinh viên việt nam đã đề cập nhiều điểm yếu của sinh viên việt nam trong buổi thảo luận của ủy ban chấp hành hội hôm qua ở Đà Nẵng

Vinh said that Vietnamese students still lack dynamism, while their English remains problematic.

Ông Vinh cho biết sinh viên việt nam vẫn thiếu sự sôi nổi, nhiệt tình trong khi đó tiếng anh của họ thì mơ hồ

A recent survey conducted by the Ministry of Education and Training and Educational Testing Service – ETS showed that only around 50 percent of students can meet requirements in English.

Gần đây, nhìn chung dưới sự chỉ đạo, kiểm tra của bộ giáo dục và đào tạo và trung tâm kiểm chứng giáo dục _ETS cho biết chỉ khoảng 50% sinh viên có thể đáp ứng yêu cầu về tiếng anh

The survey also pointed out that very few undergraduates are capable of using English proficiently in studies, research and daily communication.

Sự kiểm tra này còn cho thấy rằng rất nhiều sinh viên chưa tốt nghiệp có khả năng sử dụng tiếng anh thành thạo trong học tập, nghiên cứu và giao tiếp hằng ngày

Vietnamese students also have problems in study and research skills. Associate Professor, Dr Nguyen Cong Khanh from the Hanoi University of Education, said that more than 40 percent of students believe that they are not able to guide their own studies, and nearly 70 percent of students say they are not able to direct their own research.

Sinh viên việt nam cũng có nhiều vấn đề trong kỹ năng học tập và nghiên cứu. giáo sư hội liên hiệp, ông Nguyễn Công Khánh từ trường đại học sư phạm Hà Nội cho biết hơn 40% sinh viên tin tưởng rằng họ có thể tự học không có sự hướng dẫn, và gần 70% sinh viên cho rằng chúng có thể tự nghiên cứu.

Nguyen Anh Hong, MA, Lecturer of the HCM City University of Social Sciences and Humanities, said that only 30 percent of students have a passion for studying and are enthusiastic about joining social activities. Other students are leading “close-hearted” lives: They do not want to participate in community activities or would rather party and socialise than learn.

Nguyễn Ánh Hồngm thạc sĩ của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn cho biết chỉ có 30% có niềm đam mê học tập và nhiệt tình trong công tác xã hội. nhữgn sinh viên khác thì “ đóng trái tim” lại. họ không muốn tham gia vào các hoạt động từ thiện và xã hội hơn là việc học

Meanwhile, according to Le Quoc Phong, Chairman of the HCM City Students’ Association, the problem of Vietnamese students is that they lack soft skills, including presentation, communication and teamwork skills. Moreover, they also lack the skill of using the knowledge they get from universities in their jobs.

Trong khi đó, theo ông Lê Quốc Phong, chủ tịch hội sinh viên việt nam, vấn đề ở đây của sinh viên việt nam là thiếu những kỹ năng mềm bao gồm kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc theo nhóm. Hơn thế nữa, họ cũng thiếu kỹ năng sử dụng kiến thức mà họ đã học ở trường vào trong công việc.

Phong’s note coincides with the results of many recent surveys on students’ capabilities. Namely, that graduates of universities, junior colleges and vocational schools are too weak at some skills necessary for their jobs.

Lưu ý của ông Phong trùng khớp với với kết quả gần đây của nhiều thống kê về năng lực sinh viên. Cụ thể là sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trường dạy nghề cũng thiếu nhữgn kỹ năng cần thiết cho công việc.

A recent report by the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs showed that 13 percent of graduate students need retraining or to attend training courses to get more skills.

1 báo cáo gần đây cử bộ lao động thương binh và xã hội cho biết rằng 13% sinh viên tốt nghiệp cần phải được đào tạo lại hoặc tham gia các khóa học đào tạo ngắn hạn để có nhiều kỹ năng

Vinh said that activities for volunteers, forums, workshops and clubs are environments in which students can practice necessary skills. He went on to say that in the time to come, the students’ association will focus on heightening the awareness of its students about the need to improve soft skills to help students more quickly adapt to their jobs after graduation

Ông Vinh cho biết những hoạt động tình nguyện, tham gia diễn đàn, hội thảo và các câu lạc bộ là môi trường mà ở đó sinh viên có thể thực hành các kỹ năng cần thiết. ông cũng nói rằng trong thời gian đến đó, hội sinh viên sẽ tập trung vào những kiến thức trọng tâm mà sinh viên cần có để tăng những kỹ năng mềm,giúp sinh viên nhanh chóng kiếm được công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp
.
Vocabulary:
- intangible (a): không thể thiếu được
- synthesis (n): sự tổng hợp
- executive committee (n): ủy ban chấp hành
- conference (n): cuộc thảo luận, hội nghị
- dynamic (n): động lực , sôi nổi
- problematic (a): mơ hồ, không chắc chắn, khó hiểu, khó giải quyết
- conducted (n): hạnh kiểm, đạo đức
- survey (v): quan sát, xem xét, kiểm tra
- undergraduate (n): sinh viên chưa tốt nghiệp
- to have into a passion (v): say mê cái gì đó
- enthusiatic (n): hăng hái, say mê, nhiệt tình
- namely (phó từ): cụ thể là, ý là

No comments :