Monday, 31 October 2016

The Oxford Reading Tree - Full 1

Để giúp trẻ đọc được sách Tiếng Anh sau khi luyện kỹ năng Phonics, chúng ta nên chọn những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi của trẻ.
The Oxford Reading Tree là bộ sưu tập sách được phát hành tại các trường Primary UK phát triển cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi trong quá trình reading nhằm giúp trẻ phát triển tình yêu đọc sách. Bộ sách này được phát hàng tuần cho mỗi trẻ được học tại trường tiểu học trong quá trình học luyện phát âm (Phonics), giúp trẻ phát triển kỹ năng tự đọc sách tại nhà dựa trên nền tảng phonics.
Bộ sách này phải luôn gắn liền với trẻ đang học Phonics mà tất cả những gì mình đã chia sẻ phương pháp học Phonics.
Bộ sách này cho lứa tuổi 4 - 5 tuổi đang học Reception, Year 1 hoặc đang bắt đầu học tiếng Anh và phonics.
Toàn bộ bộ sách Full 2: cho trẻ 5 - 6 tuổi
Toàn bộ bộ sách Full 1: cho trẻ 4 - 5 tuổi
Book 1: Big FeetBook 29: Family Poems
Book 2: Can You see meBook 30: Run Run Run
Book 3: Big, Bad BugBook 31: Skateboard Sid and the hat
Book 4: CatsBook 32: Spots
Book 5: Mix, Mix, MixBook 33: The King and his wish
Book 6: Clothes for RainBook 34: The Ox and the Yak
Book 7: JackBook 35: The Snowman
Book 8: QuizBook 36: The Wobbly Tooth
Book 9: Leek HotpotBook 37: Tortoise! Tortoise
Book 10: Silver Foil RocketBook 38: What is it
Book 11: Toads in the RoadBook 39: What is it
Book 12: Go and PlayBook 40: Chicken Licken
Book 13: Let's goBook 41: Melting Snow
Book 14: Hello Grandma!Book 42: Number Poems
Book 15: Kipper's DiaryBook 43: Paco's Pet
Book 16: My DadBook 44: Patterns
Book 17: The Big CarrotBook 45: Ron Rabbit's big Day
Book 18: Top DogBook 46: The Birthday Day
Book 19: Rag the RatBook 47: The Ice Rink
Book 20: A Dog's DayBook 48: The Singing Bird
Book 21: A Home For TedBook 49: The Snowman
Book 22: An Odd BugBook 50: What's the weather like today
Book 23: Ant and the BabyBook 51: Super Dad
Book 24: By the StreamBook 52: The Sing Song
Book 25: DiggersBook 53: Dragon Danger
Book 26: Don't Jump on the bed, FredBook 54: The Moon Jet
Book 27: Dragon BayBook 55: The Chatterbox Turtle
Book 28: Duck

Quay về Trang Phonics
Quay về Trang English For Kids
Quay về Trang chủ
Post a Comment