Monday, 22 February 2016

Quote of the day #0006

Chưa bao giờ là quá muộn để có thể làm những điều bạn muốn. - George Eliot

Post a Comment