Saturday, 9 January 2016

Words of day #11: rather than

Meaning

instead of sb/sth
Image courtesy of https://www.linkedin.com/pulse/give-people-bit-your-heart-rather-than-piece-mind-sougat-chatterjee

Examples

 1. I think I'll have a cold drink rather than coffee.
  Tôi nghĩ tôi sẽ uống một loại nước mát hơn là café.
 2. Why didn't you ask for help, rather than trying to do it on your own?
  Tại sao anh không hỏi sự giúp đỡ, thay vì cố gắng làm việc đó bằng cách cách của anh?
 3. Rather than protect Europeans, the EU itself has become the greatest threat to our continent.
  Thay vì bảo vệ người Châu Âu, EU bản thân nó đã trở thành nguy cơ nhất đối với lục địa của chúng ta.
 4. Give people a piece of your heart rather than your mind.
  Hãy chia sẻ cho mọi người một ít trái tim hơn là suy nghĩ của bạn.
Post a Comment