Monday, 30 January 2017

Quote of the day #0096


Try a thing you haven't done 3 times:
Once, to get over the fear of doing it.

Twice, to learn how to do it. 

Third, to figure out whether you like it or not
Hãy thử lại một điều mà bạn đã không thực hiện trong 3 lần: 
Thứ nhất, vượt qua nỗi sợ hãi để làm việc đó. 

Thứ hai, học cách làm thế nào để làm việc đó. 

Thứ ba, tìm hiểu xem bạn có thích công việc đó hay không.

Post a Comment