Thursday, 12 January 2017

Quote of the day #0091


Falling down is how we grow. Staying down is how we die.
Vấp ngã là cách chúng ta trưởng thành. Ở lại là cách chúng ta chết
Post a Comment