Tuesday, 10 January 2017

Quote of the day #0086


Love your parents and treat them with loving care for you will only know their value when you see their empty chair.
Tình yêu thương cha mẹ và cách đối xử với lòng yêu thương chăm sóc của cha mẹ dành cho bạn chỉ có thể thấy được giá trị khi bạn thấy chiếc ghế trống của họ.

Post a Comment