Friday, 2 December 2016

Words of day #22

take someone for a ride
Cảm giác bị lừa gạt, bị lừa dối thì trong tiếng Anh nói thế nào nhỉ?

Meaning


 • to ​deceive or ​cheat someone:
 • to carry someone about, usually for recreation, in a car, plane, boat...
 • to take away and murder a person

Examples


 1. The hotel took me for a ride. When I book a room they said they'd give me a full cooked breakfast but all I got a cup of coffee and a piece of toast. I'm never going back there again.
  Khách sạn lừa tôi. Khi tôi đặt một phòng, họ nói họ sẽ cho tôi một bữa điểm tâm đầy đủ nhưng tất cả những gì tôi có là một tách cà phê và một mẫu bánh mì nướng. Tôi sẽ không bao giờ quay lại thuê cái khách sạn đó nữa.
 2. Don't be taken for a ride. If an offer seems too good to be true, it's probably not real.
  Đừng để bị lừa. Nếu một lời đề nghị dường như quá tốt để trở thành sự thật, nó có thể là không thật.
 3. I think we're bên taken for a ride.
  Tôi nghĩ chúng ta vừa bị lừa.

Post a Comment