Tuesday, 13 December 2016

Quote of the day #0079


What you do today is important, because you are exchanging a day of your life for it.
Những gì mà bạn làm hôm nay là rất quan trọng, bởi vì bạn đang trao đổi nó với một ngày trong cuộc đời của bạn.
Post a Comment