Monday, 5 December 2016

Quote of the day #0075


If you are not willing to learn,
No one can help you.
If you are determined to learn,
No one can stop you.
Nếu bạn không sẵn lòng học,
Không ai có thể giúp bạn.
Nếu bạn xác định học,
Không ai có thể ngăn cản bạn.

Post a Comment