Sunday, 23 October 2016

Phonics top 10 tips learning at home

From learning to read with phonics, to what to do if your child is having difficulty with reading, our reading experts have lots of advice and practical ideas on how you can support your child's reading at home.
Từ việc học tập để học ngữ âm, để làm như thế nào nếu con chúng ta gặp khó khăn với việc đọc, các chuyên gia reading UK có nhiều lời khuyên và ý tưởng hỗ trợ việc đọc sách của con chúng ta khi học ở nhà.


Quay về trang Phonics
Quay về trang chủ
Post a Comment