Saturday, 29 October 2016

Paraphrasing: Tip 02


Câu phức

Theo một vài tài liệu hướng dẫn viết luận, để đạt band 7.0+, chúng ta nên sử dụng nhiều loại cấu trúc câu phức. Tuy nhiên, thực tế các thí sinh cố gắng sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp làm cho câu văn trở nên phức tạp một cách không cần thiết. Đây cũng là một trong những lỗi phổ biến trong bài thi viết luận. Xem thêm ở liên kết [1] để hiểu cách hành văn từ những câu đơn điệu ghép lại thành câu văn phức hợp sử dụng các cấu trúc đơn giản như mệnh đề quan hệ, cấu trúc if...

Để hiểu được sự khác biệt khi hành văn giữa band 5.0 và band 8.0+, hãy xem cách paraphrasing một câu dưới những cách thức khác nhau. Cách hành văn trong ví dụ sau đây là một mẹo để bạn cải thiện câu văn cho bài luận.

Sưu tầm một cách chỉnh sửa câu văn để có thể nâng từ band 5.0 lên 8.0+, tùy theo khả năng tiềm ẩn của bạn.

Một vài lời khuyên

Theo tài liệu hướng dẫn [1, 2], chúng ta có một vài lời khuyên phổ biến như:
  1. Dùng câu phức với những cấu trúc câu chẳng hạn: cấu trúc nếu thì (if structure); mệnh đề tính từ, mệnh đề trạng ngữ; không chỉ... mà còn... (not only... but also), quá... đến nổi... (so... that...), 
  2. Dùng các từ nối (linking words) để nối các ý, các câu.
  3. Sử dụng từ đồng nghĩa để thay thế những từ vựng cơ bản.
    VD: like = such as, for example, for instance; to get = acquire, obtain, receive; to help = assist, aid, support
  4. Thay đổi thứ tự các từ để nhấn mạnh.

Tài liệu tham khảo


Post a Comment