Saturday, 8 October 2016

High Frequency Words


Có rất nhiều danh sách các từ tần số cao có sẵn khi chúng được dựa trên các nghiên cứu khác nhau. Phần này chỉ sử dụng các từ tần số cao được đề nghị theo các ký tự chữ số và âm theo chuẩn hệ thống của Anh Quốc vì đó là thứ tự mà trong đó hầu hết các trường ở Anh sẽ được dạy.
Danh sách 100 từ tần số cao đầu tiên (First 100 High Frequency)
Xem lại các phần 123456, 7

Tài liệu tham khảo
[1] http://www.highfrequencywords.org/
[2] http://www.activityvillage.co.uk/

Post a Comment