Sunday, 19 June 2016

Quote of the day #0058

Sometimes, you need to travel the whole world to understand that life's treasures are to be found at home.
Thỉnh thoảng, bạn cần đi đâu đó để hiểu được những giá trị của cuộc sống được tìm thấy ngay chính ngôi nhà của bạn.

Post a Comment