Friday, 11 March 2016

Quote of the day #0053


Tôi sẽ luôn chọn những người lười để làm những việc khó khăn, vì họ sẽ tìm ra cách dễ nhất để làm.
Post a Comment