Monday, 29 February 2016

Quote of the day #0026

Khoảng cách trong mối quan hệ có thể làm bạn nhớ đến ai đó rất nhiều mà có thể giúp bạn nhận ra rằng có bao nhiêu người thật sự có ý nghĩa đối với bạn.
Post a Comment